S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok

TOP PRODUKTY

Vaša cena 74,75 EUR
Vaša cena 49,75 EUR
Facebook


» Všeobecné ustanovenia

 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

INTERNETOVÉHO OBCHODU www.kolagenkrem.sk

 

 

 

Odsek č.1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 
Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom  ktorej je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.kolagenkrem.sk a sú jej neoddeliteľnou súčasťou. 
 
Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchodu www.kolagenkrem.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. 
 
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil a ich obsahu porozumel. 
 
– Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy dohodnúť na zmene týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.
 
 
Odsek č.2
VYMEDZENIE POJMOV
 
Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu:
 
Obchodné meno:   Bálint Lőrincz – OK           
– Sídlo:     Hlavná 285, Topoľnica 92592 
IČO:                                  44562802
DIČ:                               1071974585
IČ DPH:            Nie sme platcami DPH
E mail:    info.kolagenshop@gmail.com
Tel.:                      +421 903 247 504
 
 
– Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ. 
 
– Kupujúcim  spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 
– Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.
 
– Kupujúcim  podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“): 
 
– osoba zapísaná v obchodnom registri,
– osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
– osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
– fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.        
 
 
 
Dozorným orgánom je:
 
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárská 23
917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 033/321 25 27 / 033/321 25 21
fax č.: 033/321 25 23
 
ZGNlZDk