S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok

TOP PRODUKTY

Facebook


» Reklamačný poriadok

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

 

Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci si uplatní reklamáciu bezodkladne u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Záručna doba na predávané výrobky je stanovená všeobecným právnym predpisom - Občianským zákonníkom platnom v čase predaja. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok.
Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. §18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”). Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo inak.
Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci vykoná prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Po zistení chyby tovaru, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva predávajúcemu spolu, záručným listom (ak bol vydaný), dokladom o kúpe tovaru.
Ak tovar vykazuje chyby, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ustanoveniami §18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonickým kontaktom.
Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne predložiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
 reklamovaný výrobok spotrebiteľ predložil na adresu: Bálint Lőrincz - OK, Topoľnica 285, 925 92 
 spolu s reklamovaným výrobkom bolo na vyššie uvedenú adresu predložený doklad o kúpe – pokladničný doklad (faktúra), záručný list, ak bol vydaný, meno a adresu spotrebiteľa, prípadne telefonický kontakt, presné popísanie chyby tovaru, prípadne ako došlo k chybe tovaru.
Reklamačné konanie tovaru, ktoré sa nedá objektívne predložiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
 po dohovore prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonickým dohovorom kupujúceho predávajúcemu,
 vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim,alebo treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomný doklad.
Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar kupujúci predloží do sídla predávajúceho. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojom mieste podnikania v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa/ďalej len zákon/. Kupujúci je uplatňuje zodpovednosť za vady produktu u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru v písomnej forme , napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona.
Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Kupujúci si neuplatňuje záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený.
Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
• nepredložením dokladu o zaplatení (kópiu dokladu odporúčame kupujúcemu si zabezpečiť a ponechať si), dodacieho listu alebo záručného listu /ak bol vydaný/
• uplynutím záručnej doby tovaru,
• mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
• používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
• neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
• poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
• poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, iným neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, neoprávneným zásahom do výrobku.
 
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a.) odovzdaním opraveného tovaru,
b.) výmenou tovaru,
c.) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d.) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e.) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f.) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe nového dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.
Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

a.) predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo
b.) predávajúci chybný tovar vymení za nový, identický ako reklamovaný výrobok 
V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako zákonom odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku podľa spotrebiteľa objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.
REKLAMAČNÝ VZOR 
 
Reklamačný protokol - VZOR
                                                          

Kupujúci:                     

Meno / Obchodné meno:

Adresa:

IČO:

telefón:

e-mail:

Predávajúci:  

Meno / Obchodné meno:

Adresa:

IČO:

telefón:

e-mail:

 
Týmto reklamujem doleuvedený tovar s popisom závady
                                                                                                                     
 
Názov tovaru:
Zakúpený dňa:
Číslo dokladu:
Popis chyby:
 
 
 
 

 

 

Dátum:

 

 

Podpis kupujúceho:

 
 
Vyjadrenie Predávajúceho
 
Vyššie uvedený tovar sme prijali na reklamáciu. Na základe preverenia stavu a podľa nášho názoru BOLA*  NEBOLA* reklamácia opodstatnená.
 
Návrh riešenia:
 
Zodpovedná osoba:
 

 

 

Dátum:

 

 

Podpis predávajúceho:

 
 
 
ZjAwNzF