S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOP PRODUKTY

Vaša cena 42,00 EUR
Vaša cena 11,50 EUR
Facebook


» Všeobecné ustanovenia

 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

INTERNETOVÉHO OBCHODU www.kolagenkrem.sk

 

 

 

Odsek č.1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom  ktorej je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.kolagenkrem.sk a sú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

 

Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchodu www.kolagenkrem.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. 

 

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil a ich obsahu porozumel. 

 

– Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy dohodnúť na zmene týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.

 

 

Odsek č.2

VYMEDZENIE POJMOV

 

Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu:

 

Obchodné meno:   Bálint Lőrincz – OK           

– Sídlo:     Hlavná 285, Topoľnica 92592 

IČO:                                  44562802

DIČ:                               1071974585

IČ DPH:            Nie sme platcami DPH

E mail:    info.kolagenshop@gmail.com

Tel.:                      +421 903 247 504

 

 

– Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ. 

 

– Kupujúcim  spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

– Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

 

– Kupujúcim  podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“): 

 

–osoba zapísaná v obchodnom registri,

–osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

–osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

–fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.        

 

 

 

Dozorným orgánom je:

 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárská 23

917 01 Trnava 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 033/321 25 27 / 033/321 25 21

fax č.: 033/321 25 23

 

Yjc3YjQ0