S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

  + 421 903 247 504                                                  info.kolagenshop@gmail.com

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Vaša cena 49,90 EUR
Vaša cena 29,75 EUR

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 

 

 

OCHRANA OSOBNYCH ÚDAJOV

INFORMÁCIE PODĹA § 15 ODS.1 ZÁK.Č. 122/2013 Z.Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V ZNENÍ

NESKORŠÍCH PRÁVNYCH PREDPISOV

 

VÁŽENÝ UŽÍVATEĽ

 

Za účelom vybavenia vašej objednávky  potrebujeme Vaše osobné údaje. Tieto spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,  pričom použité budú výlučne na stanovený účel.

 

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu

Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť:


OBCHODNÉ MENO:  Bálint Lőrincz - OK
SÍDLO: Hlavná 285, Topoľnica 925 92
IČO: 44562802
DIČ: 1071974585
IČ DPH: Nie sme platcami DPH
E-MAIL: info.kolagenshop@gmail.com
TEL: +421903247504

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

 

2. Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom:


- uzatvorenia kúpnej zmluvy s dotknutou osobou prostredníctvom internetového obchodu, alebo iným vhodným spôsobom a splnenia si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a zo zákona
- vedenia evidencie zákazníkov
- realizovania marketingových aktivít.

 

3. Zoznam spracúvaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.


2. Prevádzkovateľ  spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:


- meno a priezvisko
- email
- tel. č.
- dodacia adresa
- fakturačné údaje
- platobné podmienky
- údaje o objednávkach
- údaje o platbách


3.  V prípade ak prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú uvedené v čl. 3 ods. 1) týchto podmienok spracúvania osobných údajov, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a osobitného právneho predpisu.

 

4. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ získava osobné údaje v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov bez súhlasu dotknutej osoby.
2. Dotknutá osoba poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a osobitných právnych predpisov.
3. Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a osobitných právnych predpisov.
4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a z osobitných právnych predpisov.
5. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom internetovej stránky www.kolagenkrem.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu 15 rokov až do jeho odvolania. Tento súhlas môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu dotknutej osoby predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

 

5. Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytuje osobné údaje o dotknutých osobách tretím osobám len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a z osobitých právnych predpisov. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje:
- dopravcovi, za účelom dodania tovaru
- externej účtovníckej firme na základe zmluvy v súlade s § 8 zákona č. 122/22013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.
2. Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

 

6. Sprostredkovanie spracúvania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ je oprávnený poveriť spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb sprostredkovateľa na základe písomnej zmluvy uzatvorenej v súlade s § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.
2. Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov informačného systému účtovníctvo a účtovné doklady externú účtovnícku spoločnosť.
3. Prevádzkovateľ pri výbere sprostredkovateľa postupoval v súlade s § 8 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov tak, aby zabezpečil bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.
4. Sprostredkovateľ sa zmluvne zaviazal zaistiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov tým, že ich bude chrániť pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným poskytnutím a sprístupneným tretím osobám.

 

7. Zverejnenie osobných údajov

Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje dotknutých osôb.

 

8. Poučenie o právach dotknutej osoby

1. Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod cit. zák.; pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

2. Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) cit. zák. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.


3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči


a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu.

4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) cit. zák. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.


5. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba, o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 cit. zák. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.


6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
9. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
10. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods.1 písm. a) až c) až h) a ods. 3 až 5 zákona,  vybaví prevádzkovateľ bezplatne.
11. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods.1 písm. d) zákona vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
12. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
13. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

 

9. Zodpovednosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov treťou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.
Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.

 

10. Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky spracúvania osobných údajov platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.kolagenkrem.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim.
Tieto podmienky spracúvania osobných údajov sú vypracované na základe zákonom daných obchodných podmienkach pre internetový online predaj a pre prevádzkovateľa internetového obchodu www.kolagenkrem.sk pričom sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
Tieto podmienky spracúvania osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 23.03.2016

 

 

UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

a) Po vyplnení automatického formulára, uvedeného na internetovej stránke predávajúceho, predávajúci obdrží automaticky generovanú záväznú objednávku, ktorej prijatie bude oznámené kupujúcemu. Záväzná objednávka bude automaticky zaregistrovaná v systéme predávajúceho. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v internetovom objednávkovom formulári.


b) V automatickom potvrdení objednávky zaslanej kupujúcemu bude uvedená cena tovaru.


c) Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie e-mailové a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky.

 


Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy tovar v dohodnutom množstve, kvalite a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

b) odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (napr. návod v slovenskom jazyku, faktura).

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 


Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, skontrolovať vonkajšie balenie a v prípade jeho porušenia ihneď po zistení kontaktovať predávajúceho.

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti.

c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

d) prípadnu poškodenú zásielku neprevziať a bezodkladne podať reklamáciu u prepravcu, alebo na slovenskej pošte.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

Kupujúci v prípade záujmu o kúpu poskytne osobné údaje.

 Dodacie podmienky

a) Predávajúci dodá tovar podľa  kúpnej zmluvy najneskôr od 2 (závisí od formy prepravy a formy platby ) do 4 pracovných dní v prípade, ak predávajúci má tovar na sklade. V prípade, že tovar na sklade nemá od 4 do 7 pracovných dní.


b) Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v kúpnej zmluve kupujúceho. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania
tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci sa zaväzuje kupujúceho bezodkladne o tom informovať a dohodnúť si novú náhradnú lehotu alebo dodanie obdobného resp. iného tovaru, v opačnom prípade sa predávajúci  zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu, alebo prípadnú zálohu za tovar, dohodnutú v kúpnej zmluve.


c) V prípade, ak kupujúci tovar opakovane neprevezme, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu náklady, ktoré vznikli takýmto neprevzatím tovaru kupujúcim. Predávajúci je v tomto prípade oprávnený predať tovar tretej osobe.

 

d) Predávajúci je oprávnený odstúpiť odkúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve, vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili splnenie povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar alebo kúpnu cenu, dohodnutú v kúpnej zmluve.


e) Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej objednávke kupujúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.


f) V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v záväznej objednávke kupujúceho, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť osobu, ktorú splnomocní na prevzatie tovaru, uvedeného v kúpnej zmluve.

g) Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru, pokiaľ je zavinené poštou, alebo iným dopravcom, ktorého si kupujúci pri objednávke určil.

h) Predávajúci nezodpovedá za poškodenie tovaru spôsobeného poštou alebo dopravcom.

i) Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru spôsobené zadaním zlej alebo neuplnej adresy ktorú uviedol kupujúci.

 Kúpna cena


a) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo v zmysle cenníka predávajúceho, platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.


b) Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.


c) Kúpna cena sa platí platbou na účet predávajúceho uvedeného na internetovej stránke predávajúceho alebo prostredníctvom dobierky.


d) V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy je celová kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

e) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.


f) V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve  kupujúci je oprávnený odstúpiť odkúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.


g) V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru,  predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.Nadobudnutie vlastníctva a škody na tovare

a) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar a prevzatím tovaru.

b) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase keď prevezme tovar od predávajúceho.

 


Zodpovednosť za vady, reklamácie.

a) Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo a je bez závad. Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za závady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v rámci záručnej lehoty.

b) Poškodenie spôsobené dopravou je kupujúci povinný ihned reklamovať u doručovateľa.

c) Kupujúci je povinný vady tovaru bezodkladne reklamovať u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Kupujúci zároveň vyhlasuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom.
d) Reklamáciu je kupujúci povinný podať písomne e-mailom, alebo priamo na adresu predávajúceho.

e) Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok.

 

 

 

 

POUČENIE O UPLANENÍ PRÁVA SPOTREBITELA NA ODSTÚPENIE OD

ZMLUVY

 

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na adrese:

Bálint Lőrincz - OK, Topoľnica 285 , 925 92

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený v odseku nižšie v texte.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov a čl. X ods. XII obchodných podmienok predávajúceho zverejnených na stránkach internetového obchodu www.kolagenkrem.sk

 

 

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov

 


 

Odstúpenie od zmluvy (vzor)

v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Meno, priezvisko, titul: ......................................................................

Adresa: ............................................................................................

Telefónne číslo: ................................................................................

Mail: ................................................................................................

(ďalej len „spotrebiteľ“)

Týmto odstupujem v súlade s § 8 a nasl. zákona č. 102/2014 Z .z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov od kúpnej zmluvy uzatvorenej s :


OBCHODNÉ MENO: Bálint Lőrincz - OK
SÍDLO: Hlavná 285, Topoľnica 925 92
IČO: 44562802
DIČ: 1071974585
IČ DPH: Nie sme platcami DPH
E-MAIL: info.kolagenshop@gmail.com
TEL: +421903247504

(ďalej len „predávajúci“)

ktorá vznikla na základe mojej objednávky zo dňa ................................ a potvrdenia objednávky zo dňa ...................

Týmto vraciam tovar (presný názov a kód tovaru podľa ponuky na www.kolagenkrem.sk)

...........................................................................................................................................................................,

ktorý mi bol dodaný dňa ...........................................................


tovar som vrátil(a) osobne/doručením prevádzkovateľovi na adresu:
(nehodiace sa preškrtnite)

Bálint Lőrincz - OK
Topoľnica 285, 925 92


Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Predávajúci je podľa § 9 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľovi pri svojej platbe.

Spotrebiteľ svojim podpisom potvrdzuje správnosť údajov.

V ........................................, dňa ....................................

............................................

podpis spotrebiteľa

 

 

 


REKLAMAČNÝ PORIADOK


 

Článok I
Úvodné ustanovenia

I. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv.

II. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok predávajúceho.

III. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim spotrebiteľom u predávajúceho:


OBCHODNÉ MENO: Bálint Lőrincz - OK
SÍDLO: Hlavná 285, Topoľnica 925 92
IČO: 44562802
DIČ: 1071974585
IČ DPH: Nie sme platcami DPH
E-MAIL: info.kolagenshop@gmail.com
TEL: +421903247504

 

IV. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru kupujúci prejavuje súhlas s týmto Reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami.

V. Tovar zakúpený u predávajúceho možno reklamovať v 2 prípadoch:

a) Reklamácia v rámci záručnej doby
b) Reklamácia v množstve, druhu, ceny a pod.

 

Článok II
Záruka, záručné podmienky

I. Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadi § 620 a nasl. Obč. zák.

II. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola  dojednaná nižšia cena.

III. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov.

IV. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

V. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:


- mechanickým poškodením tovaru
- používaním tovaru v podmienkach ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi - prostredia
- neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
- nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami
- prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

 

 

Článok III
Reklamačné podmienky


I. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si nároky za vady tovaru počas trvania záručnej doby.

II. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

III. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.  Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

IV. Reklamáciu je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť písomne alebo osobne na adrese predávajúceho:

Bálint Lőrincz - OK, Topoľnica 285, 925 92

V. Pri uplatnení reklamácie kupujúci zašle/odovzdá na vyššie uvedenú adresu spolu s chybným tovarom vyplnený reklamačný formulár,  daňový doklad preukazujúci kúpu tovaru  a doklad o doručení  (ďalej len „požadované doklady“).

VI. Kupujúci uvedie v reklamačnom formulári nasledujúce údaje:


- identifikácia kupujúceho
- číslo elektronickej objednávky
- popis tovaru, ktorý si kupujúci žiada vrátiť/vymeniť s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva a ceny
- názov a číslo bankového účtu kupujúceho a kód banky
- dátum a podpis kupujúceho.

VII. Pokiaľ kupujúci nedoručí spolu s tovarom, ktorý si želá reklamovať, aj požadované doklady, predávajúci vyzve kupujúceho, aby dodatočne doručil požadované doklady. V prípade, že aj táto výzva zostane bezúspešná, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie.

VIII. Ak spolu s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.

IX. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

X. Pri spätnom zasielaní je tovar potrebné zabaliť tak, aby sa  predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie.

XI. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr,  vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

XII. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

XIII.Kupujúci má právo na úhradu nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.

XIV. Tento reklamačný poriadok je vypracovaný na základe zákonom daných obchodných podmienkach pre internetový online predaj a pre prevádzkovateľa internetového obchodu www.kolagenkrem.sk pričom je chránený v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.

XV. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 23.03.2016

 

 

COOKIE

 

Súbory cookie sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií a ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Pri každej nasledujúcej návšteve sa odošlú späť na pôvodnú stránku, alebo na inú stránku, ktorá daný súbor cookie spozná. Súbory cookie sú užitočné, pretože webovej stránke umožňujú rozpoznávať používateľovo zariadenie, viac tu.

 

 

 

 

KONTAKTY

KOLAGENKREM.SK

Adresa: Topoľnica 285

PSČ: 92592

Email: info.kolagenshop@gmail.com

Telefón: +421 903 247 504

MTg3YW